WALNE ZEBRANIE

rolfok_d

OGŁOSZENIE

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie zwołuje
na dzień 08 lutego 2017 godzina 16:00 drugi termin godzina 16:30 miejsce sala nr 110
Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Porządek zebrania.
1.     Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego i stwierdzenie jego ważności.
2.     Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016r.
6.     Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
7.      Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium
8.    Plan działania i preliminarz na 2017 r.
9.    Wolne wnioski i dyskusja.
10.    Wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
11.    Podjęcie uchwał i wniosków.
12.    Zakończenie Walnego Zebrania .

Prosimy o niezawodne przybycie.
Przypominamy o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich.

Bookmark the permalink.

Comments are closed