STATUT

STATUT Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz mieści się w Kwidzynie.

§ 4. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.),

w oparciu o ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz. 113 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności.

§ 7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 8 Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans oraz ochrona interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 1. upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia żeglarskiego, motorowodnego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz doradztwa zawodowego;
 2. kreowanie, pobudzanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju żeglarstwa, turystyki motorowodnej, narciarstwa wodnego, oraz innych sportów motorowodnych, rekreacji ruchowej i rehabilitacji;
 3. popularyzacja zdrowotnych, wychowawczych, poznawczych i wypoczynkowych walorów żeglarstwa i rekreacji ruchowej;
 4. współdziałanie w czynnej ochronie środowiska naturalnego;
 5. współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi;
 6. popularyzacja żeglarstwa, sportów motorowodnych, kultury fizycznej, turystyki w środowiskach, rodzinach dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 7. dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych osobom niepełnosprawnym.
 2. Organizowanie żeglarskich imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 4. Kształtowanie właściwych postaw wobec problemów niepełnosprawności.
 5. Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb wypoczynku, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 6. Działania na rzecz poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do sportu i rekreacji.
 7. Organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów.
 8. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych.
 10. Organizowanie rejsów po wodach śródlądowych i morskich

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10. Członkami Stowarzyszenia są:

1) członkowie zwyczajni,

2) członkowie wspierający,

3) członkowie honorowi.

§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem zwyczajnym może również być osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.Członkami honorowym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

4) osoba małoletnia poniżej 16 roku życia, będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz nie ma prawa w głosowaniu na walnych zebraniach członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt 1-3.

§ 15. 1. Członek honorowy posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt 1.

§ 16. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4) wykluczenia ze stowarzyszenia z powodu naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

4. Wobec osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego władz.

Walne Zebranie Członków

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie zwyczajni poniżej 16-go roku życia ,

 3. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 21. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, do dnia 30 kwietnia.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz oraz, w razie konieczności, zastępca przewodniczącego.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym większością głosów spośród obecnych członków Stowarzyszenia. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez:

1) Zarząd,

2) Komisję Rewizyjną,

3) Piętnastu członków Stowarzyszenia.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów

a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) Uchwalenie statutu i jego zmian,

2) Wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia

3) Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 23. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 członków.

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Członka.

4. Udział osób niepełnosprawnych w Zarządzie musi wynosić co najmniej 50%.

5. Osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych muszą stanowić większość w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

8. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 24. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 5000 zł

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

10) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,

11) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 25. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Komisja Wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

§ 26. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28. W przypadkach określonych w § 26 pkt 4. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie do 30 czerwca, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 29. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, dotacje, zapisy i spadki,

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Sekretarza lub Członka Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd lub Prezesa.

3. Zarząd może upoważnić jednego z członków Zarządu do dysponowania środkami finansowymi Stowarzyszenia w ramach bankowości elektronicznej.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Comments are closed