foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Kto walczy, może przegrać... Kto nie walczy, już przegrał..." Bertold Brecht

Polecane organizacje

Dissailing j 100

 

logo pfron 300

Zapytanie ofertowe nr 2/2023
(
dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych
ul. 11 listopada 13,
82-500 Kwidzyn
NIP: 845184856, REGON: 519584338-00000

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czarter jachtu w ramach projektu „Warsztaty Żeglarskie na Morzu dla Osób z Niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Chorwacji Jacht dla 10 osób.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Warsztaty odbędą się w 4 terminach: uzgodnionych z zamawiającym. W każdych warsztatach będzie brało udział po 7 uczestników, 2 osoby kadry i 1 instruktor - wolontariusz. W warsztatach będzie brało udział łącznie 28 uczestników i 8 osób kadry i 4 instruktorów – wolontariuszy.
  • zamówienie obejmuje czarter jachtu dla 10 osób w Chorwacji.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 22.06.2023 r. do 09.10.2023 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: : Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych 82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 13 do dnia 25 maja 2023 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 lipca 2023 roku, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www rolfok.pl.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1. Jakość oferty (jacht przystosowany dla 10 osób) 60%

            2. Cena 40%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty lub e-mail..

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogdan Jałoszyński pod numerem telefonu 502 180 642, oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.